รับตรง/fullwidth/#31589A

แนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์


(ที่มา http://goldkkcc.blogspot.com/2012/12/blog-post_2019.html)


คณะพยาบาลศาสตร์

          พยาบาลศาสตร์ เป็น การศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝายการแพทย์ แลอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
          2.มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
          3.เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ


รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

          สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  Link >>
         
          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  Link >>

          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Link >>
          - วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม  Link >>

          สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  Link >>
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น  Link >>


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
 admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่มา  kapook.com

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2554 13:41

  สอบเข้าพยาบาลให้ได้ สู้ จ้าววววววววววว

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน 2554 15:38

  จะเข้าได้ป่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2554 22:30

  ช่วยส่งมหาวิทยาลัยการพยาบาลและ คณะพยาบาลที่เปิดรับสมัคร มาให้ด้วยนะคะ dark-devil_never-die.999@hotmail.com

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ9 ตุลาคม 2554 18:56

  คือ หนูอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้อ่ะค่ะ
  ใช้เกรด เท่าไหร่
  คะเเนน อ่ะรัยบ้างอ่ะค่ะ เเล้วต้องไปสมัครที่ไน ยังไงอ่ะค่ะ

  หนูกลัว สัคร ไม่ทันอ่ะค่ะ TT "

  คือเกรด หนู ค่อนข้างน้อยอ่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12 ตุลาคม 2554 17:07

  อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวันและเวลาในการสมัครค่ะ ว่าประมาณช่วงไหน
  เพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2554 17:37

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครค่ะ่
  ของสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ19 ตุลาคม 2554 20:50

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครค่ะ่
  ของสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  ช่วยส่งมาที่ supaporn6862@gmail.com ด้วยน่ะค่ะเพราะอยากเรียนมากๆๆๆๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ.....

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ23 ตุลาคม 2554 17:18

  หนูต้องการทราบวันเปิดรับสมัครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2555 ค่ะ ช่วยส่งมาที่ thippi_na@hotmail.com

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ24 ตุลาคม 2554 09:54

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ช่วยส่งมาที่ A-N-Nkikujung@hotmail.com ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ24 ตุลาคม 2554 18:19

  อยากรูว่าวิทยาลัยพยาบาลลำปางรับสมัครเมื่อไหร่ช่วยบอกหรือส่งมาJan_7660878@hotmail.co.thfh;p8jt -v[86I,kd8jt

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม 2554 16:55

  อยากรู้ว่า มหาวิทยาลัยบรมชนนี นครศรีธรรมราช รับตรงคณะพยาบาล รับสมัครวันที่เท่าไร แล้วเกรด แค่ 2.25จะสมัครได้หรือไม่ แบบว่าหนูอยากเรียนที่นี่มาก กรุณาช่วยส่งข้อมูลมาที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะ suwannee-yui123@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม 2554 17:04

  ขอข้อมูลมหาวิทยาลัยบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  ด้วยคะช่วยส่งมาที่ suwannee-yui123@hotmail.com

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2554 10:25

  วิทยาลัย พระยาบาลศรีสารคามเปิดรับสมัครวันไหนคร๊ า ปี 2555 อ๊

  ส่งมา ที่ poopoogimi@hotmail.com

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2554 15:44

  สวัสดีค่ะ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อยู่ในสังกัดพระบรมราชชนก

  ด้านบนเพื่อนๆก็จะเห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมีที่ไหนบ้าง ดูเอานะคะ

  เพื่อนๆต้องลงทะเบียน 1 ธ.ค 54 - 10 ม.ค 55

  รับสมัครวันที่ 2-10 ม.ค 55 ค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2554 13:39

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครค่ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2554 13:41

  แล้วต้องใช้คะแนนอะไรบ้างคะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2554 22:35

  ที่บอกว่า คณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต
  คือกี่เทอมหรอค่ะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2554 13:54

  อยากรุ้ว่า จะเปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่ค่ะ@_@

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2554 13:58

  ที่บอกว่า1ธันวาลงทะเบียนอ่ะค่ะแน่นอนหรือป่่าวค่ะ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2554 21:07

  แล้วเรียนพยาบาล ต้องใช้เกรดเท่าไร

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2554 15:22

  เกรดเฉลี่ยแค่2.39เองจะไปสมัครสอบได้ไหมค่ะต้องการเป็นพยาบาลมากเลยมันคือความใฝ่ฝันของหนู

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2554 17:04

  หนูอยากทราบว่าวันที่เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์และต้องใช่เอกสารอะไรบ้างค่ะส่งมาที่ moodang_12023@hotmail.co.th นะคะ ขอบคุณค่ะ *_*

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2554 19:04

  อยากทราบว่าเปิดรับสมัครปีการศึกษา2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา วันไหนค่ะช่วยส่งมาที่ katoon2_yugiho@hotmail.com ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2554 21:20

  อยากทราบว่าโควตาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ ช่วยส่งมาที่ stp5460228@gmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2554 10:53

  อยากทราบว่าวิทยาลัยบรมราชชนนีนคราชชสีมาเปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
  ช่วยส่งมาที่ mai_za_bew@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2554 16:25

  อยากทราบว่าวิทยาลัยบรมราชชนนีสุรินทร์เปิดรับตรงและแอดช่วงไหนใครรู้ส่งมาที่kwankwan6401@gmail.comด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2554 23:34

  ที่บอกว่าเปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. มั่ยเลื่อนแน่นะคะ
  ถ้ายังงัยหนูขอกำหนดการที่แน่นอนได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2554 14:23

  หนูอยากทราบว่าพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดสุรินทร์ใช้คะเเนนอะไรบ้างในการเข้าไปเรียน
  เเละวันเปิดรับสมัครปี2555ตอนใหนค่ะช่วยตอบกลับ
  pannipa05686@hotmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2554 20:58

  อยากรู้ว่ามหาลัยราชธานีรับสมัครนักศึกษาปี2555วันไหนคะช่วยบอกหน่อยนะคะที่www.beauty-beiw@hotmail.com

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2554 06:47

  อยากทราบวันเปิดรัยสมัครแต่ได้ยินว่ามันเลื่อนเปนปลายเดื่อน มค ใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2554 13:05

  หนูอยากทราบว่าพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับวันไหนค่ะ หนูเปนเด็กซิ่วเข้าได้มั้ยค่ะ 0807843708

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2554 13:52

  อยากสอบติดพยาบาล

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2554 14:39

  พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เปิดรับบุตร อ.ส.ม วันไหน อยากทราบรายละเอียด ปี2555ช่วยบอกหน่อยคะ wimon_monandyod@hotmail.com

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2554 12:31

  อยากทราบว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสงขลาเปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่ค่ะคือหนูอยากเรียนมากๆเลยใครใจดีช่วยส่งข่าวสารมาที่sunnee29@hotmail.comด้วยได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2554 16:15

  หนูอยากทราบว่าวันที่เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยบรมราชชนนี อุดรธานี และจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะส่งมาที่ oillovely_benjama@hotmail.com นะคะ ขอบคุณค่ะ *_*

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2554 22:30

  ++ แบบทดสอบความรัก +++++++++
  ทดสอบความรัก
  ทดสอบ…ความรัก…ของตัวเอง
  ทดสอบความเซ็กซี่ (ถ้าโกงขอให้ไม่เปงจิง)
  เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน 1-10
  (ห้ามโกงเด็ดขาด)
  1.คุณมีผมสีอ่อนหรือเข้ม
  2.ถ้าเกิดได้ไปเดทคุณจะเลือกไปกินข้าว 2 ต่อ 2 หรือไปงานปาร์ตี้
  3.สีโปรดของคุณคืออะไรระหว่าง ชมพู,เหลือง,ฟ้าอ่อน หรือเขียว
  4.กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต หรือ สกี
  5.ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า, อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรียซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน
  6.รัฐที่คุณชอบที่สุดรัฐใดระหว่าง แคริฟอร์เนีย, ฟลอริดา หรือ โอไฮโอ
  7.ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้
  8.เกิดเดือนอะไร
  9.คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
  10.ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ
  *********** อธิษฐาน **********
  *คำตอบ*
  1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก
  2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น
  3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง
  4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ
  5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่
  6. แคลิฟอร์เนีย – คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-
  เงียบ เย็น
  7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน
  8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น
  พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก
  สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
  (ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น
  9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ
  10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!
  ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:
  0 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง
  1-5 เวป….คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน
  6-10 เวป….คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์
  11 เวปขึ้นไป…..จะเป็นจิงเร็ว

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ28 พฤศจิกายน 2554 13:43

  อยากเรียนม๊ากๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2554 18:22

  วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์รับสมัครตอนไหนคะ ช่วยบอกหน่อยนะคะ

  Chompoo_wr@hotmail.com ขอบคุนคะ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2554 22:25

  - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  รับสมัครตอนไหนคะ ช่วยบอกหน่อยนะคะ

  gung_ging_@hotmail.com

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2554 14:25

  อยากทราบรายละเอียดการสมัครเรียนปี 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ช่วยส่งมาที่ mon-uttaradit@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2554 11:33

  อยากทราบรายละเอียดการสมัครเรียนปี 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุริทร์ช่วยส่งมาที่ paewzii123@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2554 15:30

  ถ้าไม่ได้จบสายวิทย์คณิตแต่อยากเรียนสมัครได้มั๊ยคะไปตั้งใจเรียนเอาได้มั๊ยคะ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2554 12:49

  วิทยาลัยพยาบาลอยากได้เกรดเท่าไหร่หรอถึงเข้าศึกษาได้ อยากเรียนพยาบาลมากอ่ะ แต่เกรดแค่2.82 เรียนได้ไหมคะ ตอบหน่อยน่ะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม 2554 15:07

  อยากทราบเกรด ที่จะเข้าเรียนพยาบาลที่สุพรรณบุรีต้องใช้สมัคร แร้วต้องเอาคะแนนอะไรบ้างกี่เทอม ให้ส่งมาที่ Freedom_5_@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม 2554 16:53

  อยากเรียนวิทยาลัยพยาบาล มากค่ะกลัวสอบไม่ผ่านแต่ก็จะลองดูค่ะ แต่
  GPAX 4 ภาคเรียนได้แค่3.00เองค่ะ เรียนได้ไหมคะ
  suda14092@hotmail.com ช่วยตอบหน่อยนะคร้า ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2555 10:39

  อยากทราบรายละเอียดการเปิดรับสมัครเรียน ปี 2555 ของวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ค่ะ ช่วยส่งรายละเอียดมาที่ pampijak@hotmail.com หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2555 09:22

  จะต้องเข้าให้ได้@_!!

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2555 08:32

  หนูอยากเรียนพยาบาลมากๆๆ อยากทราบว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ แล้วใช้เกรดเท่าไหร่ ค่าใช้จ่าสูงมั้ย และรายละเอียดการเปิดรับสมัครปี2555 ของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี ช่วยส่งรายละเอียดมาที่porn56140@gmail.com ขอขอบพระคุณสำหรับรายละเอียดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ ^____^

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2555 18:54

  อยากทราบรายละเอียยด สำหรับผู้ที่จบสาธารณสุขและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว สามารถสมัครเทียบโอนเรียนพยาบาลได้ไหมค่ะ ต้องดูคุณสมบัติอะไรบ้าง อยากทราบรายละเอียยดในการรับสมัครปี2555 ของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี ช่วยส่งรายละเอียดมาที่ ar_riya_2011@hotmail.com ขอบพระคุณมาก

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2555 18:40

  จมมา2ปีแล้วจะเรียนต่อพยาบาลได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2555 12:00

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ช่วยส่งมาที่ Morpee@hotmail.com ขอบคุณมากๆนะคะ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2555 12:05

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครและระเบียบการสมัครปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุบลราชชนนี-นครราชสีมา ช่วยส่งมาที่ Morpee@hotmail.com ขอบคุณมากๆนะคะ

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2555 18:32

  อยากทราบว่า จบสายศิลป์ ภาษา และเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาลแล้วจะสามารถเรียนต่อพยาบาลได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2555 20:15

  หนูพึงอยู่ ม.3 อยากเรียนต่อ"วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี" คุณแม่คุยกะป้าญาติห่างๆมา ทราบว่า จบ ม.3 สอบเข้าวิทลัยได้เลยป่าวค่ะ อยากทราบมากคะ ต้องการข้อมูลด่วนค่ะ ขอข้อมูลการรับสมัคร ปี 2555 นะค่ะ โพสในเวบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่ หรือไม่ก็ช่วยส่งอีเมลมาที่ nujom_winkwink@hotmail.com ขอขอบคุณค่ะ รออยุ่นะค่ะ Wantมากค่ะ ขอด่วนนะค่ะ :)

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 09:56

  อยากทราบเกี่ยวกับแนวข้อสอบและการรับสมัครช่วยส่งมาที่ js_k3@hotmail.com นะคะ ต้องการมากๆเรยค่ะ

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 14:04

  อยากไปเรียนมากแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่า

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 20:44

  อยากทราบรายละเอียดว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง เท่าไหร่ แนวข้อสอบยังไงและการรับสมัคร ปี55 ของวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ช่วยส่งมาที่ porn56140@gmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2555 10:01

  อยากทราบว่า วิทยาลัยบรมราชชนนีอุดรธานี รับตรงพยาบาลรับสมัครวันที่เท่าไหร่คะ ปี2555 คุณสมบัติอย่างไรจึงจะสมครได้ กรุณาส่งข้อมูลมาที่ jeab-narumon@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2555 13:01

  อยากทราบว่า เราไม่ได้เรียนสายวิทย์ คณิตมา แต่เรียนผู้ช่วยพยาลมา จะเรียนได้ไหมค่ะ หนูอยากเรียนมากมากเลยค่ะ เพราะหนูอยากช่วยผู้อื่นจริงๆๆๆนะ wa_NAW@HOTMAIL.COM

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ6 มีนาคม 2555 15:08

  เป็นหอบหืดเรียนพยาบาลได้ไหม..ตอบหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ3 กรกฎาคม 2555 16:41

  อยากทราบว่าเรียน ปวช มาสามารถเรียนต่อพยาบาลต่อได้ไหมครับ
  tanapoh01@hotmail.co.th

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2555 08:55

  มีทุนการศึกษามั้ยคะ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2555 15:54

  อยากเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพระบรมราชชนนีอ่ะค่ะคือต้องสอบยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม 2555 11:37

  เปิดรับสมัครเมื่อไรครับช่วยบอกหน่อย

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2555 21:21

  อยากทราบว่า วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา รับตรงพยาบาลรับสมัครวันที่เท่าไรค่ะ ปี2555 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะสมัครได้ ช่วยส่งมาที่ Kratinza_555@hotmail.com

  ตอบลบ
 66. ยากรู้ว่าว่ามันเข้าไปสมัครยังไง

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2555 08:58

  หนูอยากสอบเข้าพยาบาลได้ค่ะ มันยากมากไหมคะ

  ตอบลบ
 68. อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยพยาบาลยะลารับสมัคเมื่อไหร่และใช้คะแนนอะไรบ้างช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะอยากเรียนจริงๆ syria861@gmail.com

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2555 12:44

  อยากเกรดที่รับเข้า

  ตอบลบ
 70. ปี 56 รับสมัครเดือนไหนจ๊าาาา

  ตอบลบ
 71. หอพักนักศึกษา สะอาด ปลอดภัย ใกล้วิทยาลัยนครราชสีมา และซีเทค อยู่ใกล้ ปากอ่างห้วยยาง,วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สนใจติดต่อ 086-7934482 ยินดีต้อนรับค่ะ หากฝึกงานที่ รพ มหาราช2 หรือ ศุนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ 5 ก็เดินทางสะดวกสบายนะคะ

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2556 11:48

  สอบติดแล้วค่ะแต่...สงสัยว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ...ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2556 21:06

  อยากสอบติดจังเลยอ่าาาา

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2556 09:35

  อยากเรียนพยาบาลต้องใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่คะ ในการสอบตรงอ่ะค่ะ

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2556 11:34

  อยากทราบวันเวลาเปิดสมัคสอบวันอะไรยังไง รับจำนวนเท่าไรค่ะ เกรดเท่าไร

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2556 15:48

  อยากทราบรายละเอียด แบบเรียน 2 ปีต่อเนื่อง ค่ะ

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2556 17:15

  เรียนที่เอกชน แต่จบมาแล้วสามารถทำงานที่รัฐบาลได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2556 18:15

  หนูอยากทราบว่าคณะพยาบาลศาสตร์มอหัวเฉียวกู้กยสได้รึป่าวค่ะ

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ4 มีนาคม 2557 13:13

  ค่าเทอม วิทยาลัยเอเซีย แพงมั้ยค่ะ?

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง